Spoelder AK

Financieel-fiscaal nieuws

17-09-2020
Belastingplan 2021: een overzicht

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

17-09-2020
Belastingplan 2021: aanpassing box 3

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

17-09-2020
Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

17-09-2020
Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

17-09-2020
Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Meer nieuws

Trefwoord:Belastingplan 2021: een overzicht

17-09-20

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo veel mogelijk beperkt tot maatregelen die met ingang van 1 januari 2021 in werking moeten t… Lees meer..

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

17-09-20

Zelfstandigenaftrek

Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van € 250 en één stap van € 280 te verlagen naar € 5.… Lees meer..

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

17-09-20

Arbeidskorting

Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en 2021 met € 106 wordt verhoogd… Lees meer..

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

17-09-20

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari 2021. Voor partners wordt het gezamenlijke hef… Lees meer..

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

17-09-20

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19

Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals, die naar hun mening in aanmerking komen voor de bonus, een aanvraag indienen bij de… Lees meer..

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

17-09-20

Fiscale coronareserve (COVID-19)

De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De mogelijkheid om ten laste van de winst … Lees meer..

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

17-09-20

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van een dochtervennootschap (deelneming) onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting… Lees meer..

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

17-09-20

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor deze groep afschaffen. Dat krijgt vorm door de invoering van een eenmalige vrijste… Lees meer..

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

17-09-20

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere periode beslaan. Daarop vooruitlopend wordt nu een aantal … Lees meer..

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

10-09-20

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2019 moet vóór … Lees meer..

Beslag OM op banktegoeden

10-09-20

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden. Schulden zijn verplichtingen met waarde in het economisch verkeer. De beoorde… Lees meer..

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

10-09-20

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet genoten verlofdagen en vakantiegeld van zijn voormalige werkgever. De werkgever voerde aan d… Lees meer..

Besluit functionele valuta aangepast

03-09-20

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een andere geldeenheid dan de euro, de functionele v… Lees meer..

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

03-09-20

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels gebruikt voor de zuiveringsinstallatie en deels gele… Lees meer..

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

03-09-20

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin hij via zijn bv participeert. Sinds de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 rekent de dga de… Lees meer..

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

31-08-20

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakke… Lees meer..

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

27-08-20

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). De TVL heeft dezelfde doelgroep als de TOGS. Voorwaarde voor de TVL is… Lees meer..

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

27-08-20

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van andere wetsbepalingen niet verschuldigd is, de op de factuur vermelde belasting versch… Lees meer..

Aanzegverplichting

27-08-20

De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer schriftelijk te laten weten of hij de arbeidsovere… Lees meer..

Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto

27-08-20

In een arrest uit 2017 over de heffing van bpm bij invoer van een gebruikte kampeerauto heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de afschrijving op een kampeerauto veel lager is dan op een gesloten bestel… Lees meer..

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

27-08-20

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of een dienst in rekening wordt gebracht. Tot de vergoeding behoren niet de ten behoeve van de afnem… Lees meer..

Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

20-08-20

De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait, verminderd met de rente die wordt betaald op de eigenwoningschuld. Fiscale partners kunnen de inkomsten uit de eigen woning onderli… Lees meer..

Verbod op nevenwerkzaamheden

20-08-20

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Op overtreding van dit verbod stond een boete. In de arbeidsovereenkomst was vermeld dat overtr… Lees meer..

Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

20-08-20

Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Een ontwikkeladvies geeft zicht op de mogelijkheden … Lees meer..

Inschakeling professionele bijstand door advocaat onredelijk

20-08-20

Omdat een belastingaanslag niet werd betaald binnen de gestelde termijn, werd een aanmaning tot betaling aangemaakt. Daarbij werd een bedrag van € 7 aan aanmaningskosten in rekening gebracht. … Lees meer..

Afgezonderd particulier vermogen

20-08-20

Bezittingen en schulden en opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden voor de inkomstenbelasting toegerekend aan de persoon, die dat vermogen heeft afgezonderd. N… Lees meer..

Ontslag op staande voet vernietigd

13-08-20

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een dringende reden. Deze dringende reden moet onverwijld worden meegedeeld aan de wederpartij. Voor de werkgever… Lees meer..

Toepassing innovatiebox

13-08-20

Een belastingplichtige kan gebruik maken van de innovatiebox als hij een immaterieel activum heeft voortgebracht waarvoor hem een octrooi is verleend of dat is voortgevloeid uit speur- en ontwikkel… Lees meer..

Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster

13-08-20

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel verplicht is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van een slapend dien… Lees meer..

Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning

13-08-20

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze valt in box 1. De inkomsten uit de eigen woning… Lees meer..